Polityka Etycznej Produkcji i Handlu Spółki „DABEW”

 

Celem polityki odpowiedzialnej produkcji spółki DABEW jest zapewnienie wszystkim naszym Dostawcom i Klientom wspólnych zasad postępowania.

Podstawową zasadą działalności Spółki DABEW jest, aby nasi Dostawcy i Klienci, niezależnie od kraju szanowali Prawa Człowieka oraz wszelkie wymogi etyczne, społeczne i środowiskowe, jakie mają kluczowe i decydujące znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej współpracy.

Niniejsza polityka określa zobowiązania, jakich wymagamy od wszystkich naszych dostawców i stanowi potwierdzenie podejmowanych przez nas starań, mający na celu wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa a także promowanie ich w naszych relacjach z Dostawcami i Klientami.

Przestrzeganie niniejszej Polityki jest czynnikiem decydującym o kontynuacji współpracy między spółką DABEW a naszymi Dostawcami i Klientami i oczekujemy od nich stosowania tych zasad w codziennej pracy.

Zasady etycznego handlu

Spółka DABEW wymaga od swoich dostawców zapewnienia wszystkim pracownikom godziwych warunków pracy. Wychodzimy z założenia, że traktowanie innych osób z należnym im szacunkiem oraz zapewnienie właściwych warunków pracy i sprawiedliwego wynagrodzenia sprawia, że zarówno oni sami, jak i zatrudniające ich firmy, osiągają korzyści z większego zaangażowania i lepszej wydajności pracy. Ostatecznie nasi Klienci również odnoszą korzyści, otrzymując produkty o wyższej jakości i wartości oraz spokój.

Spółka DABEW przyjęła zasady Etycznej Produkcji i Handlu, jako swój standard a to określa zobowiązania, jakich wymagamy od wszystkich naszych dostawców.

 
 

Zasady Etycznej Produkcji i Handlu

Dowolność zatrudnienia

• Nie używa się pracy niewolniczej ani zatrudnienia przymusowego, w tym przymusowej pracy więźniów
• Nie wymaga się od pracowników składania „depozytów” ani deponowania dokumentów tożsamości u pracodawcy; pracownicy mają prawo zakończyć zatrudnienie po odpowiednim okresie wypowiedzenia

Wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji warunków zatrudnienia

• Pracownicy mają bez wyjątku prawo tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji z pracodawcami
• Pracodawca przyjmuje otwartą postawę wobec działalności związków zawodowych i ich działań organizacyjnych przedstawiciele pracowników nie będą dyskryminowani i mają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy
• W przypadkach, gdzie wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji są ograniczone przez prawo, pracodawca nie utrudnia rozwoju do zbiorowych negocjacji, nie utrudnia rozwoju zastępczych środków niezależnego, swobodnego zrzeszania się i prowadzenia negocjacji, ale taki rozwój ułatwia.

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy

• Pracownikom zapewni się bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy w danej branży i uwzględniające ewentualne zagrożenia. Podejmowane będą odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu mogącym powstać w wyniku pracy, w związku z nią lub w jej trakcie, poprzez ograniczenie przyczyn zagrożeń występujących w środowisku pracy na ile tylko jest to możliwe.
• Pracownicy będą uczestniczyć regularnie w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w razie przeniesienia na nowe stanowisko pracy będą przeprowadzane kolejne szkolenia, cyklicznie zgodnie z harmonogramem szkoleń i obowiązującymi przepisami prawa
• Zapewniony będzie dostęp do czystych toalet i wody pitnej oraz, w miarę potrzeby, do higienicznego przechowywania żywności

Godziwa płaca

• Płace i świadczenia dodatkowe za standardowy miesiąc pracy spełniają co najmniej wymogi krajowych norm prawnych
• Wszystkim pracownikom przedstawione będą na piśmie w zrozumiałej formie ich warunki zatrudnienia dotyczące płacy – przed zatrudnieniem oraz w jego trakcie, przy każdej wypłacie przez doręczenie odcinka wypłaty z wyszczególnionymi jej składnikami
• Potrącenia z wypłaty jako środek dyscyplinarny nie będą dozwolone, nie będą też dozwolone jakiekolwiek potrącenia z wypłaty nie przewidziane przepisami prawa, bez wyraźnej zgody pracownika. Wszelkie środki dyscyplinarne winny być należycie udokumentowane

Czas pracy

• Czas pracy jest zgodny z prawem krajowym

Zakaz dyskryminacji

• W rekrutacji pracowników, wynagrodzeniach, dostępie do szkoleń, awansach, zwolnieniach z pracy i prawie do emerytur nie ma dyskryminacji pod względem rasy, narodowości, religii, wieku, niepełnosprawności, płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, przynależności związkowej ani przekonań politycznych

Stosunek pracy

• Każda praca odbywa się na zasadach stosunku pracy przewidzianego przepisami prawa
• Pracodawca nie będzie uchylał się od zobowiązań wobec pracowników, wynikających z przepisów prawa pracy i innych mających w tym zakresie zastosowanie poprzez stosowanie umów o podwykonawstwo lub pracę chałupniczą ani programów praktyk czy też szkoleń bez rzeczywistego zamiaru przekazywania umiejętności czy zapewnienia stałego zatrudnienia, ani też przez nadmierne stosowanie umów na czas nieokreślony

Zakaz nieludzkiego traktowania

• Obowiązuje zakaz stosowania przemocy i kar cielesnych, groźby użycia przemocy, molestowania seksualnego lub innego, używania obraźliwych wyrażeń oraz innych form zastraszania

Środowisko naturalne

• Wszyscy dostawcy mają obowiązek zapewnić, że podejmowane przez nich działania nie mają szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Wymagamy od nich poszanowania prawa i przepisów, jakie obowiązują w kraju, na obszarze którego prowadzą działalność.

Nasi dostawcy mają obowiązek posiadania właściwych mechanizmów gwarantujących, że ich firmy spełniają wymogi i wytyczne, określone w niniejszej polityce.