POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

 
Celem firmy DABEW jest osiąganie i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług w połączeniu z minimalizowaniem negatywnego wpływu jej działalności na środowisko naturalne.
 
 

Cel ten osiągamy poprzez:

• Stosowanie coraz doskonalszych procesów przygotowania i realizacji produkcji wyrobów i dostarczanych usług, spełniających obecne i przyszłe wymagania naszych Klientów
• Zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji założonych celów jakościowych i środowiskowych, których skuteczność jest systematycznie monitorowana
• Spełnianie przepisów i regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności i realizowanych usług
• Korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców/podwykonawców, dostarczających materiały i usługi spełniających najwyższe wymagania jakościowe i środowiskowe
• Identyfikowanie aspektów środowiskowych związanych z naszą obecną i przyszłą działalnością oraz zarządzanie nimi w celu poprawy środowiskowych efektów działalności

Systematyczną poprawę parametrów obciążenia środowiska wywołanych działalnością firmy poprzez:

• optymalną gospodarkę energetyczną
• optymalną gospodarkę odpadami
• monitoring emisji
• Ciągłe doskonalenie procesów i działań pod kątem spełnienia wymagań oraz zapobiegania niekorzystnym wpływom na środowisko naturalne, w tym jego zanieczyszczeniom
• Monitorowanie poziomu satysfakcji naszych Klientów, a także innych stron zainteresowanych, aby coraz lepiej poznawać ich potrzeby i oczekiwania
• Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości jakościowej i środowiskowej poprzez udział w szkoleniach
• Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001 i ISO 14001

Powyższa Polityka jest zrozumiana, stosowana, zakomunikowana, utrzymywana, publicznie dostępna oraz aktualizowana na wszystkich szczeblach organizacji.